Podcast

EP 270: แรกเริ่มคิดให้เป็น เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามที่ดี

เมื่อเราต้องฝึกตั้งคำถามแล้ว เราควรจะตั้งคำถามอะไรบ้าง แนวคิดสำคัญที่ต้องฝึกคืออะไร นี่คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันใน Episode นี้ครับ ...