การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันโดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าทักษะและความสามารถจำเป็นในอนาคตจะเป็นอย่างไรและทำให้เกิดประเด็นพูดคุยเรื่องการพัฒนาบุคคลมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หนึ่งในมาตรวัดที่ถูกให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย คือการสร้างมาตรฐานที่ชื่อว่า DQ – Digital Intelligence ซึ่งจะถูกนำมาเพิ่มต่อเนื่องจากสมัยก่อนที่เราให้ความสำคัญกับ IQ และ EQ ตามลำดับ

ทั้งนี้ DQ – Digital Intelligence หรือความฉลาดด้านดิจิทัลนั้นเป็นการวิเคราะห์ความฉลาดโดยเอาองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีเข้ามาผสานเพื่อชี้ให้เห็นว่าการใช้ชีวิตในอนาคตนั้นจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในด้านไหนบ้าง ซึ่งในโมเดลพื้นฐานแล้วก็มีการแบ่ง DQ ออกมาให้ 8 กลุ่มสำคัญด้วยกัน

  • Digital Identity: ความสามารถในการสร้างและใช้ประโยชน์จากตัวตนทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยยังเคารพกับตัวตนของตัวเองเป็นสำคัญ
  • Digital Use: ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโดยที่มีความสมดุล พอดี และอยู่ในความเป็นพลเมือง ซึ่งก็คือการเคารพในเรื่องกาลเทศะต่างๆ
  • Digital Safety: ความสามารถในการเข้าใจและบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ
  • Digital Security: ความสามารถในการรับรู้ หลีเหลี่ยว และการรับมือกับภัยด้านดิจิทัลต่างๆ เพื่อป้องกันข้อมูล อุปกรณ์ และระบบต่างๆ
  • Digital Emotional Intelligence: ความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ และแสดงออกทางด้านความรู้สึกผ่านการปฏิสัมพันธ์ในช่องทางดิจิทัล
  • Digital Communication: ความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้เทคโนโลยี
  • Digital Literacy: ความสามารถในการค้นหา อ่าน วิเคราะห์ แยกแยะ สร้าง ประยุกต์ และแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีต่างๆ
  • Digital Rights: ความสามารถในการเข้าใจและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกฏหมายต่างๆ ในการใช้เทคโนโลยี

จะเห็นว่า 8 เรื่องดังกล่าวของ DQ นั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ในกับพวกเราในหลายๆ เรื่องและเป็นสิ่งที่เราคงต้องเรียนรู้ พัฒนา และแก้ไขเพื่อให้เราสามารถมีความพร้อมกับโลกที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง DQ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DG Institute