การมี Customer Insights ที่ดี ทำประโยชน์อะไรให้กับนักการตลาดบ้าง?