เมื่อเทคโนโลยีมากขึ้น ผู้บริโภคคาดหวังมากขึ้น ประสบการณ์ที่ธุรกิจต้องให้กับลูกค้าก็จะมากขึ้นตาม