SME เป็นธุรกิจที่อยู่ในสถานะบางอย่างที่ไม่เหมือนกับธุรกิจขนาดใหญ่ และหลายๆ อย่างถ้าทำก็จะกลายเป็นอันตรายกับตัวเองได้