top of page

ผลสำรวจ Adobe เผยแนวทางแบรนด์ในการปรับกลยุทธ์รับ New Normal

จากวิกฤตการณ์ COVID-19 ก็ทำให้บรรดาแบรนด์ต่างๆ มีการปรับตัว ปรับรูปแบบการทำการตลาดอันเนื่องจากผลกระทบที่เกิดในหลายๆ ภาคส่วนของธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งแนวทางการปรับตัวนี้ก็สามารถเรียนรู้และเพื่อให้เห็นแนวโน้มของกลยุทธ์ต่างๆ ของแบรนด์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ โดยทาง Adobe เองก็ได้มีการทำสำรวจกับบรรดาแบรนด์ต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคเพื่อศึกษาแนวโน้มดังกล่าว ซึ่งก็ได้ผลสำรวจที่น่าสนใจอยู่พอสมควร

การปรับงบประมาณ

 1. ผลสำรวจพบว่าเกือบ 50% ของบริษัทที่ให้ข้อมูลได้เพิ่มงบประมาณทั้งในส่วนงบการตลาดและงบโฆษณา ในขณะที่ราว 26-27% มีการปรับลดงบประาณ

 2. อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับงบประมาณแบบปีต่อปีแล้ว ปี 2020 นั้นเป็นปีที่มีการใช้งบประมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

การปรับธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์

 1. กว่า 75% ของนักการตลาดที่ให้ข้อมูลในการสำรวจระบุว่าองค์กรของตัวเองมีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจด้าน COVID-19 เพื่อจัดการแคมเปญการตลาดและการนำเสนอข้อมูล

 2. การจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจสำหรับ COVID-19 นั้นส่งผลให้การสื่อสารของแบรนด์ในช่วงวิกฤตการณืนี้มีลักษณะที่จริงใจและสอดรับกับความรู้สึกของลูกค้าเป็นสำคัญ

 3. ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (90%) มีความเห็นว่าแบรนด์ควรแสดงให้เห็นถึงพันธกิจที่จะช่วยเหลือลูกค้า / ผู้บริโภคในช่วงเวลานี้

 4. ลักษณะของข้อความต่างๆ ที่ถูกส่งออกไปเน้นเรื่องการของห่วงใย หรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ต่างๆ

การรับมือในระยะยาว

 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (79%) มีการปรับกลยุทธ์ในระยะยาวเผื่อว่าสถานการณ์จะกินเวลาเกินกว่าหนึ่งปี และยังเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำกิจกรรมการตลาดในอนาคต (82%)

 2. การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เห็นได้ชัดคือการปรับการตลาดไปสู่ช่องทางใหม่ๆ รองลงมาคือการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโฟกัส

สำหรับผู้ที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลสำรวจนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ Adobe

Comments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page