top of page

อนาคตของการตลาดจาก Salesforce (ตอนที่ 2)

หลังจากสรุปเรื่องของ Marketing Transformation จากการสำรวจของ Salesforce ในตอนแรกไปแล้วนั้น ในบล็อกนี้เราจะมาดูประเด็นอื่นๆ ที่การตลาดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ความสำคัญมากขึ้นต่อจากนี้กันนะครับ

การใช้งาน Customer Data กับ Empathetic Marketing

เมื่อเราเข้าสู่ยุคที่มีข้อมูลมากขึ้น มันก็ทำให้นักการตลาดสามารถเข้าใจและรู้ใจลูกค้ามากขึ้น ทำให้กระบวนการเพิ่มประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ให้ลูกค้าก็จะดีขึ้นตามมาโดย 78% ของผู้ถูกสำรวจระบุว่าการทำ Customer Engagement ขององค์กรตัวเองอยู่ในลักษณะของ Data-Driven แล้ว

นอกจากนี้แล้ว ความท้าทายสำคัญของการใช้ข้อมูลในการตลาดก็คือการหา Data Source ที่จำเป็นเพื่อสะท้อนภาพที่แท้จริงของลูกค้าได้ดีขึ้นกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม การใช้งานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพก็ยังเป็นความท้าทายใหญ่ของนักการตลาด ตั้งแต่เรื่องการหาข้อมูลที่มีคุณภาพ การบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ ในองค์กร เป็นต้น

การวัดผลที่ซับซ้อนมากขึ้น และการให้มูลค่าการตลาดที่มากขึ้นตาม

ด้วยมิติของการตลาดที่ต่างไปจากเดิม ทำให้มุมมองการประเมินค่าของการตลาดก็เปลี่ยนแปลงตามไป มีการเพิ่ม KPI ต่างๆ ที่เข้ามาใช้วัดผลเช่นเดียวกับการให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดบางอย่างมากขึ้นเป็นพิเศษ เช่นการให้ความสำคัญของ Customer Satisfaction, Customer Lifetime Value, Referral Rates

ซึ่งการวัดผลดังกล่าวก็จะมีผลต่อไปในเรื่องช่องทางต่างๆ ด้วยอีกเช่นกัน

อนาคตของการตลาดกับเทคโนโลยี

คำถามสำคัญทิ้งท้ายที่น่าคิดคือนักการตลาดสนใจเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรบ้างรวมทั้งปัจจัยอะไรที่จะมีผลกับการตลาด ซึ่งก็พบว่าเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญมากคือการขยายตัวของผู้ใช้งานออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น ตามด้วยเทคโนโลยีอย่าง 5G และ VR

Commentaires


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page