top of page

Digital Economy Index จาก Adobe เผยเทรนด์ธุรกิจจากเหตุการณ์ COVID-19

ในงาน Adobe Summit ปีนี้ซึ่งเป็นการจัดงานแบบ Digital นั้น ทาง Adobe ได้มีการเปิดตัว Digital Economy Index (DEI) โดยเป็นการเก็บข้อมูลของภาคธุรกิจต่างๆ มาวิเคราะห์โดยเน้นการฉายภาพพฤติกรรมสำคัญของผู้บริโภคในโลกดิจิทัล และทำให้ภาคธุรกิจสามารถประเมินกำลังซื้อของผู้บริโภคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกดิจิทัลได้ชัดเจนมากขึ้น

และด้วยการที่ DEI นั้นเปิดตัวช่วงสถานการณ์ COVID-19 พอดี Adobe เลยนำข้อมูลน่าสนใจหลังจากเกิดเหตุการณ์ COVID-19 มาอัพเดทว่าสถานการณ์นี้ส่งผลอะไรกับพฤติกรรมและเม็ดเงินของผู้บริโภคบ้าง

คนซื้อของออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แน่นอนว่าที่คนจำนวนมากไม่สามารถออกจากบ้านหรือออกไปห้างสรรพสินค้าได้แบบแต่ก่อนนั้น ทำให้การซื้อสินค้าต่างๆ ต้องย้ายตัวเองไปช่องทางดิจิทัลมากขึ้นโดยเฉพาะกับสินค้าอุปโภคบริโภค

  1. ในสหรัฐอเมริกานั้น ยอดขายสินค้าอุปโภคและบริโภคนั้นสูงขึ้นมากกว่า 100% (วัดสถิติในช่วงวันที่ 13-15 มีนาคมที่ผ่านมา)

  2. ยอด ecommerce ในสหรัฐอเมริกาก็สูงขึ้นกว่า 25% ซึ่งก็เป็นผลพวงจากยอดขายของสินค้าอุปโภคและบริโภคที่พุ่งขึ้นด้วย

  3. ส่วนในสหราชอาณาจักรนั้น ยอดของ eCommerce ในช่วงวันที่ 8-20 มีนาคมนั้นสูงขึ้นถึง 33%

COVID-19 กำลังส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ระดับโลก

ในบรรดาร้านค้าออนไลน์ต่างๆ นั้น ก็มีแนวโน้มที่จะพบสินค้าขาดตลาดหรือไม่มีของมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็เป็นจากการที่หลายๆ ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ผลิตหลายรายต้องหยุดกิจการ และในขณะเดียวกันก็มีหลายกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก

  1. กลุ่มที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค เช่นเจลล้างมือ ถุงมือ หน้ากากอนามัย ซึ่งมีความต้องการสูงขึ้นถึง 807%

  2. กระดาษชำระมียอดซื้อมากขึ้นถึง 231%

  3. อาหารกระป๋องหรืออาหารที่สามารถเก็บได้นานมียอดสูงขึ้นถึง 87%

นอกจากนี้แล้ว ยังมีสินค้ากลุ่มอื่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามมาจากพฤติกรรมการอยู่บ้านเช่นอุปกรณ์ฟิตเนสต่างๆ ที่มียอดสูงขึ้น 55% (เมื่อท้ยีบช่วงเวลาระหว่างช่วงวันที่ 1-10 มีนาคมกับ 11-15 มีนาคม)3

การซื้อสินค้าแบบ BOPIS สูงขึ้น

การซื้อสินค้าแบบ BOPIS – Buy Online Pickup In Store ก็มียอดที่เพิ่มขึ้นถึง 62% ด้วยเช่นกัน ซึ่งก็น่ามาจากการเริ่มปรับพฤติกรรม Social Distacning มากขึ้นนั่นเอง

หมายเหตุ: ข้อมูลเหล่านี้เน้นไปถึงผลสำรวจจากในประเทศสหรัฐอมเริกาเป็นสำคัญ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่น่าสนใจจาก Adobe Digital Economy Index ซึ่งสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ Adobe

Comments


Me_Potrait.jpg

Nuttaputch Wongreanthong

An experienced marketer with a passion for understanding and exploring the latest trends

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Subscribe

Thanks for submitting!

bottom of page