การยอมรับ

ปัญหาที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง – การเข้าใจไม่ใช่การยอมรับ

ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ตลาดยุคดิจิทัลนั้น ผมมักจะได้รับการถามจากหลายๆ คนถึงวิธีการรับมือของความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเรื่องการทำให้คนในองค์กรพร้อมและลุกขึ้นมา...