animation

[เทคนิค Content] ทำเรื่องเล่าให้น่าสนใจผ่าน Animation

ถ้าโจทย์เราคือต้องเล่าเรื่องที่น่าเบื่อให้น่าติดตาม ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไรนัก ซึ่งวิธีการที่มักจะออกมาคือการใช้ Presentation เข้ามาช่วยเสริมหรือเปลี่ยนรูป...