business strategy

3 กลยุทธ์พื้นฐานของ Porter (3 Generic Strategies)

เมื่อพูดถึงการทำธุรกิจที่จะอยู่รอดในการแข่งขันนั้น กลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียว แต่ถ้าเรายังนึกไม่ค่อยออกว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้าง ก็ลองมาดูกลยุทธ์พื้นฐานที่คิดไว...