change

รู้จัก Change Formula – สมการสำคัญของ Digital Transformation

ทุกวันนี้ผมได้รับเชิญไปบรรยายให้กับหลายองค์กรเนื่องจากเริ่มมีการตื่นตัวและพูดถึงเรื่อง Digital Marketing กันมากขึ้นเรื่อยๆ หลายที่ก็เริ่มจะจริงจังกับ "การเปลี่ย...