chatbot

EP 53: คลื่น 3 ลูกของพฤติกรรมการส่งข้อความที่นำไปสู่ Conversational Marketing

ทำไมอนาคตการทำ Chatbot หรือระบบตอบรับอัตโนมัติในช่องทางออนไลน์จะเป็นเรื่องสำคัญ มันเกิดขึ้นจากปัจจัยอะไร ลองมาเข้าใจที่มาที่ไปตามแบบของ Conversational Marketin...