custom audience

#FB101 ใช้ Custom Audience ได้ไม่ต้องง้อ Website หรือฐานข้อมูลเก่า

ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วถึงประเภทของ Audience ที่วันนี้ Facebook ทำให้คนลงโฆษณาสามารถมีลูกเล่นในการเลือกกลุ่มเป้าหมายมากกว่าแต่ก่อน และหนึ่งในกลุ่มที่น...