customer insight

คน 4 กลุ่มที่นักการตลาดควรรู้จักให้ดีเพื่อสร้าง Customer Insight

“เรารู้จักลูกค้าของเราดี” คือคำที่เราอาจจะได้ยินกันบ่อยๆ จากปากนักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจ อย่างไรก็ตามเราอาจจะพบความจริงที่ค่อนข้างจะสวนทางกับคำพูดนั้นอยู่บ่อย...