customer insights

เราจะหา Customer Insight ได้อย่างไร (แบบไม่ต้องจ้างบริษัท Research)

นักการตลาดมักพูดเสมอว่าคนทำธุรกิจนั้นจำเป็นจะต้องรู้จักลูกค้าให้ดีมากๆ เราต้องมีข้อมูลของ Customer Insight ที่ละเอียดเพื่อจะสามารถเข้าใจและมองเห็นโอกาสต่างๆ เพร...