customer satisfaction

2 สมการสำคัญว่าด้วยเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อเราต้องการบริหาร Customer Experience ให้ดี ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว คนทำงานเองก็ต้องเข้าใ...