digital business

[บทเรียนจาก Alex] 7 คำถามเช็คว่าธุรกิจของคุณมีโอกาสยั่งยืนหรือไม่?

จากที่บล็อกก่อนผมได้เล่าเรื่องงาน Inno Meetup ที่มีการเชิญ Alex Osterwalder มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง Business Model ซึ่งเรื่องที่เขาเน้นย้ำเสมอคือการที่ธุรกิจต้อ...