Digital Native

Digital Native สำคัญอย่างไร? แล้วประเทศไทยมีมากแค่ไหน?

หลังจากเราเข้าสู่ยุค Digital แล้วนั้น อีกหนึ่งศัพท์ที่เกิดขึ้นมาคือการแบ่งคนกลุ่มหนึ่งว่าเป็น Digital Native (บางที่ก็จะเรียกว่า Digital Citizen) ซึ่งจะต่างไปจา...