diversity

Product Inclusion: ปรัชญาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Google ที่เป็นแนวทางของธุรกิจในอนาคต

หมายเหตุ: บทความนี้สรุปจากการเข้าร่วมฟังบรรยายและสัมภาษณ์ Annie Jean-Baptiste, Head of Product Inclusion, Google โดยทาง Google ประเทศไทยได้เชิญผู้เขียนเข้าฟังบ...