DQ

DQ

รู้จัก 8 กลุ่มสำคัญของ DQ – Digital Intelligence

การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันโดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้น ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าทักษะและความสามารถจำเป็นในอนาคตจะเป็นอย่างไรและทำให้เกิดประเด็นพูด...