Edward de Bono

ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคิดแบบ Six Thinking Hats

ในการประชุมหรือคุยงานระดมสมองเพื่อหาไอเดีย ไม่ว่าจะเพื่อแก้ปัญหาหรือหาแนวทางใหม่ๆ นั้น หลายๆ ทีที่เรารู้สึกว่าการประชุมไม่ไปไหน หรือไม่ก็เสียเวลาเกินจำเป็นโดยไม...