ETDA

เหลียวมองสถิติน่าสนใจกับพฤติกรรมออนไลน์ของไทยใน Thailand Internet User Profile 2017

วันนี้ทาง ETDA ได้มีแถลงข่าวรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 ขึ้น พร้อมกับมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวบนโลกออนไลน์ด้วย (สนใจสามารถโหล...