facebook local

Facebook เพิ่ม Local ในแอพ ดันการเข้าถึง Page ของธุรกิจในพื้นท่ีมากขึ้น

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Facebook ก็มีการออกแอพ Local มาให้คนได้ลองใช้เพื่อทำการค้นหาธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเองไปแล้ว ตอนนี้ Facebook เองก็มีการเอาควา...