google glass

คอนเทนต์ดีๆ ในวันสตรีสากลกับ Google Glass

ถ้าใครที่เป็นคอเทคโนโลยีกันอยู่แล้ว ก็คงจะรู้จักโปรเจค Google Glass ที่ตอนนี้เริ่มการทดลองในบรรดาเหล่านักพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง (ผมเองก็มีโอกาสได้เล่นเหมือนกันใน...