heartful

Heartful Business #2 – การบริหารพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และสังคม

จากบล็อกก่อนหน้านี้ผมได้เขียนเกริ่นเรื่องของ Heartful Business หรือดำเนินธุรกิจเพื่อเน้น "สร้างความสุข" และกลายเป็นฐานที่จะทำให้ธุรกิจกลายเป็นบริษัทที่มีความเป็...