hero

ประยุกต์การวาง Content โดยใช้แนวคิด Hero Hub Hygiene Content ของ YouTube

ถ้าใครได้ฟังสัมนาของ YouTube เรื่องการสร้างคอนเทนต์นั้น เรามักจะได้ยินเรื่องการสร้างคอนเทนต์สามประเภทที่เรียกว่า Hero Hub Hygiene กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งนั่นเป็นการที...