human resource

Soft Skill สำหรับคนทำงาน Digital Marketing

เมื่อพูดถึงเรื่องงาน Digital Marketing นั้น สิ่งที่หลายๆ คนมองหาจากคนทำงานก็มักจะไม่พ้นทักษะด้านการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เช่นรู้จักระบบโฆษณาของ Facebook ดี...