identity

รู้จัก Brand Archetype 12 แบบที่มักจะใช้ในการทำ Brand Strategy

เวลาเรามีการคุยงานกันเรื่องการสร้าง Brand นั้น หนึ่งในสิ่งที่มักถูกพูดถึงบ่อยๆ และเป็นหนึ่งในหน้า Slide ที่ต้องมีเวลาพรีเซนต์กันก็คือเรื่องของ Brand Archetype ท...