insights

ข้อเท็จจริงเรื่องลูกค้าที่เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดต้องเข้าใจ

เวลาผมบรรยายเรื่องการตลาดนั้น สิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากเสียยิ่งกว่ากลยุทธ์ (และมักบ่นบ่อยๆ ว่าคนมักจะใช้เวลากับมันน้อยมาก) ก็คือเรื่องของลูกค้า เพราะท้ายที่สุดแ...

2 เรื่องที่ไม่เคยเปลี่ยนไปในการตลาด

จากที่วันก่อนนั้นผมได้พูดถึงประเด็น 2 ขั้วของประสบการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในการตลาดซึ่งมาจากหนังสือ Winning Her Business ของ Bridget Brennman ไปแล้วนั้น ม...