just do it

ตัวอย่างการ Localized ตัว Brand Message กับ Nike ที่ญี่ปุ่นและจีน

สำหรับแบรนด์ในระดับโลกนั้น สิ่งที่ท้าทายมากๆ คือการพยายามเชื่อมระหว่างสิ่งที่เป็น Universal / Global เข้ากับความเป็นปัจเจกของแต่ละประเทศ ซึ่งคนทำงานแบรนด์เหล่าน...