kiosk

เป่าไม่ผ่าน เดี๋ยว Uber ไปส่ง

การรณรงค์เรื่องเมาแล้วไม่ขับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันทั่วโลก และแน่นอนว่าบรรดาแบรนด์หรือบริการที่เกี่ยวกับ (ไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่ง) ก็เรื่องนี้ก็ย่อมมองหาโอกาสใ...