law

เรื่องควรระวังในการทำ Content (ในเชิงกฏหมาย)

นอกจากจะทำคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งที่ต้องระวังไม่แพ้กันคือการทำคอนเทนต์ที่เข้าข่ายการโฆษณาซึ่งมีกฏหมายควบคุม หรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลทางก...