learning

The Learning Cone: กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ (และวิธีประยุกต์ใช้กับการตลาด)

หนึ่งในสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ คือเราจะจดจำเรื่องราวจากกระบวนการเรียนรู้แต่ละแบบได้ไม่เท่ากัน มันเป็นทฤษฏีจากอะไร? สำคัญอย่างไร? และเราจะใช้ประโยชน์ในการตลาด...