LINE

เจ้าของเว็บสามารถเพิ่มปุ่ม Share to LINE ได้แล้ว

ข่าวอัพเดทเล็กๆ จาก LINE ว่าตอนนี้มีวิธีการเพิ่มปุ่มแชร์คอนเทต์จาก Website ไปที่ LINE แล้วซึ่งน่าจะทำหน้าที่เดียวกับปุ่มแชร์ของ Facebook และ Twitter ซึ่ง...