live

ลองใช้ชีวิตอย่างมี “ชีวิตชีวา”

ครั้งแรกที่ผมได้ดูคลิปวีดีโอ The Last Lecture ของ Randy Pausch นั้น มีความตอนหนึ่งที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมาก เขาบอกว่าคนเราเลือกได้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเจ้า Tigger...