lockdown

แนวคิดปรับวิธีการทำงานรับ Lockdown

เมื่อเราต้องพยายามทำงานแบบ WFH เต็มรูปแบบ แต่ที่ออฟฟิศดูจะติดปัญหาหลาย ๆ อย่าง เราจะมีแนวคิดการแก้ปัญหานี้อย่างไร จะมีโมเดลอะไรในการแก้ปัญหานี้ได้บ้าง ผมแชร์คว...