mckinsey

เทรนด์ธุรกิจ 2021 และต่อจากนี้ จาก McKinsey

หลังจากวิกฤตของ COVID-19 ทำให้หลาย ๆ คนมีการคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของ 2021 และต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เห็นว่าธุรกิจจะต้องปรับตัวไปในทางไหน ใน...