personalized marketing

Segment of One: คอนเซปต์ของการตลาดอนาคต (หรือเปล่า?)

เมื่อการตลาดเริ่มฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ เราก็เห็นคอนเซปต์การตลาดใหม่ ๆ เข้ามามากขึ้นอย่างเรื่องของ Segment of One ที่เข้ามาในช่วงของการทำ Persoanlization ที่มีบทบ...
personalized marketing

3 เทคนิคควรรู้ในการสื่อสารยุค Personalized Marketing

การทำ Personalized Marketing เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกหยิบมาพูดถึงกันเยอะในวันนี้ ซึ่งก็คงสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีของสื่อในปัจจุบันที่สามารถทำอะไรได้มากกว่า Mass Mark...