porter

รู้จัก Five Force Model – วิเคราะห์แรงกดดันของธุรกิจที่ SME ควรจะรู้

การแข่งขันทางธุรกิจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อคุณจะทำธุรกิจ (เว้นเสียแต่ธุรกิจของคุณจะ Monoploy สุดๆ) ชึ่งพอพูดเรื่องการแข่งขันแล้วนั้น หลายคนก็จะคิดว่าธ...