process

เมื่อระบบการทำงาน (เดิม) ไม่เอื้อให้ Digital Marketing เกิด

ช่วงนี้หลายๆ องค์กรก็ตื่นตัวที่จะทำ Digital Marketing กันอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโยกเงินจากสื่อเดิมมาลงสื่อดิจิทัล การวางแผนสื่อที่จะใช้สื่อให้ครอบคลุม...