reserach

COVID-19 กับผลต่อพฤติกรรมการเสพสื่อของคนแต่ละ Gen

ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 นี้ คงไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆ กลายเป็นเรื่องสำคัญมากอีกครั้ง และแน่นอนว่าด้วยข้อจำกัดต่างๆ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน...