STP

รู้จัก STP – หลักกลยุทธ์เลือก “ตลาด” สำหรับธุรกิจ

กลยุทธ์ในการตลาดนั้นมีมากมาย เรียกว่าหยิบมาเล่ากันทั้งปีก็คงไม่หมด (เพราะก็คงมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ) แต่หนึ่งในกลุยทธ์พื้นฐานที่มักจะสอนกันบ่อยๆ คือเรื่อง STP เพื...