supermarket

รถเข็นช้อปปิ้งอัจฉริยะ – ให้คุณซื้อของแบบไฮเทคไม่น้อยหน้า Amazon Go

ถ้าพูดถึงธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลแล้ว หลายๆ คนก็มองนวัตกรรมของ Amazon ว่าสุดจะล้ำอย่างตัว Amazon Go ที่เป็นร้านค้าปลีกประเภทเดินเข้าร้านแล้วเดินออกมาโดยไม่ต้อ...