telling

“การเล่าเรื่อง” สำคัญไฉนกับการตลาด?

ย้อนกลับไปถึงสมัยเด็กที่เราอ่านนิทานอีสป เรื่องราวการผจญภัยของมานะมานี รวมไปถึงเรื่องสั้นและนวนิยายต่างๆ เรื่องราวเหล่านี้สร้างความประทับใจและยังเป็นที่จดจำให้ห...