trueview

YouTube เตรียมปรับวิธีนับ View ใหม่รวมทั้งการคิดค่าโฆษณาบน TrueView

ถ้าพูดถึง YouTube แล้ว แน่นอว่าจำนวน View คงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนให้ความสนใจเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับเมื่อพูดถึงระบบโฆษณาบน YouTube ในรูปแบบ TrueView Video Ads ที่กล...