typography

ศาสตร์ของการใช้ Typography [Infographic]

การใช้ตัวอักษรเป็นภาพเพื่อสื่อประโยคและความหมายที่ต้องการนั้นเป็นอีกหนึ่งในเทคนิคของ Content Marketing โดยเฉพาะเรื่องการทำ Meme หรือ Quote ต่างๆ ซึ่งนับวันยิ่งไ...