unique selling point

3 ปัญหามักเจอของ “จุดขาย” ที่กลับขายไม่ได้

เรื่องของ "จุดขาย" เป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจพยายามสรรหามาเพื่อทำให้เกิด "ความแตกต่าง" กับคู่แข่งรายอื่นๆ แต่ก็หลายทีที่จุดขายเหล่านี้กลับไม่ได้ทำให้เกิดการขายได...

รู้จัก Unique Selling Point (USP) และข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น

ในการทำการตลาดนั้น เรื่องของ "จุดขาย" หรือ Unique Selling Point (USP) มักจะเป็นสิ่งที่ถูกระบุอยู่ในแผนการตลาดอยู่บ่อยๆ แถมจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ที่คนทำงานจะต้อง...