upskill

Upskill อย่างไรให้เป็น Digital Marketing Manager

เมื่อเราต้องโตขึ้นในสายงาน Digital Marketing แล้ว เราต้องฝึกฝนทักษะอะไร ความรู้ด้านไหนที่เราจำเป็นต้องมี? แค่ทักษะ Digital Marketing เพียงพอจะให้เป็น Digital M...