value proposition

Value Proposition คืออะไร? (ฉบับง่ายๆ)

เวลาเราคุยกันในวงสนทนาหรือประชุมด้านการตลาดนั้น ช่วงหนึ่งที่เรามักจะถกกันอย่างจริงจังมากคือการถามว่าอะไรคือ Value Proposition ของธุรกิจ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นค...